Svetski dan seksualnog zdravlja – 4. septembar

Na Svetski dan seksualnog zdravlja Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ističe pravo svake osobe na dobro seksualno zdravlje i ispunjen seksualni život.

Svetski dan seksualnog zdravlja

Šta Svetska zdravstvena organizacija podrazumeva pod seksualnim zdravljem i šta donosi ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana seksualnog zdravlja i blagostanja za sve?

Treba napomenuti sledeće: kada govorimo o seksualnom blagostanju, ono se može shvatiti na različite načine – kao seksualno poštovanje, seksualno zadovoljstvo, seksualno samopoštovanje i samoopredeljenje u seksualnom životu.

Do blagostanja bez bolesti: seksualno zdravlje

Seksualno zdravlje je bitno čitavog života, čak i u adolescenciji i starijoj životnoj dobi, dakle ne samo u reproduktivnom dobu.

Seksualno zdravlje je uslovljeno kvalitetom i sigurnošću odnosa: sa samim sobom i drugim pojedincima, sa porodicom i prijateljima i društvom u kojem živimo, uključujući rodne uloge, koje neminovno utiču na nas. Svi pomenuti odnosi zavise od toga da li su ljudska prava na seksualnost ostvarena i zaštićena.

Radna  definicija seksualnog zdravlja SZO naglašava pozitivan pristup seksualnosti i seksualnim odnosima, što se ne može odvojiti od seksualnog blagostanja:

Seksualno zdravlje je stanje fizičkog, emocionalnog, mentalnog i socijalnog blagostanja povezano sa seksualnošću; to nije samo stanje bez bolesti, disfunkcije ili slabosti.

Seksualno zdravlje zahteva pozitivan pristup seksualnosti i seksualnim odnosima sa mnogo poštovanja. Takođe, to podrazumeva i uživanje u bezbednom seksualnom iskustvu, bez prinude, diskriminacije i nasilja. Da bi se seksualno zdravlje postiglo i održalo, seksualna prava svih osoba moraju biti poštovana, zaštićena i ispunjena.

Svetski dan seksualnog zdravlja

Šta SZO radi da promoviše seksualno zdravlje i blagostanje?

Da bi se omogućilo to da svi ljudi postignu seksualno zdravlje i blagostanje, potrebno je da se sve prilagodi specifičnim potrebama i životnom iskustvu svakog pojedinca. To podrazumeva da ljudi različite seksualne orijentacije, rodnog identiteta i izražavanja, oni koji žive sa HIV-om ili invaliditetom budu uključeni u sve aktivnosti jednog društva.

„Seksualno zdravlje nije trajna tvorevina, te će se potrebe svake osobe menjati tokom života“, rekao je Ijan Askjev, direktor odeljenja SZO za seksualno i reproduktivno zdravlje i istraživanje, gde spada i Specijalni istraživački program Ujedinjenih nacija HRP.

„Zato je ključno da SZO sa HRP preduzme niz aktivnosti u ovom kontinuumu: od podrške seksualnom blagostanju, do prevencije i upravljanja bolestima.

Aktivnosti SZO i HRP uključuju:

  • obrazovanje, savetovanje i brigu u vezi sa seksualnošću, seksualnim identitetom i seksualnim odnosima,
  • upućivanje u seksualne funkcije i psihoseksualno savetovanje,
  • promovisanje pozitivnog seksualnog i psihosocijalnog razvoja,
  • prevencija i kontrola polno prenosivih bolesti, uključujući HIV,
  • prevencija i lečenje raka grlića materice i drugih karcinoma reproduktivnog sistema.

Kako bi se obezbedile adekvatne usluge, neophodni su čvrsti, transparentni i uporedivi podaci o seksualnom zdravlju. SZO i HRP koordiniraju globalni istraživački program da bi bolje razumeli seksualne prakse, ponašanja i zdravstvene rezultate ljudi i informisali o nacionalnim programima za postizanje seksualnog blagostanja.

Šta dalje sa seksualnim zdravljem i blagostanjem?

Postepeno se pojavljuju intervencije posebno namenjene poboljšanju seksualnog blagostanja.

Glavna prekretnica je novo izdanje Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD), koje prvi put ima poglavlje o seksualnom zdravlju. Pošto pruža najnovije definicije zasnovane na dokazima, SZO olakšava dijagnozu i predlaže odgovarajući tretman za širok spektar stanja povezanih sa seksualnim zdravljem. Mnoge države su počele da koriste ovo poglavlje od januara 2022.

Sveobuhvatno seksualno obrazovanje (CSE) predstavlja proces učenja o kognitivnim, emocionalnim, fizičkim i društvenim aspektima seksualnosti zasnovan na nastavnom planu i programu. SZO je nedavno sarađivao sa partnerima, uključujući HRP, na razvoju smernica za vanškolske programe CSE-a koji su prikladni i bezbedni za različite grupe dece i mladih. Ovo dopunjava smernice o seksualnom obrazovanju u školama koje su razvile Ujedinjene nacije. Ova oba dokumenta sa uputstvima ističu da je seksualna aktivnost deo normalnog i zdravog života, uz obostrano seksualno zadovoljstvo.

Svetski dan seksualnog zdravlja

Druga preporuka je da političari širom sveta u svoju agendu uvrste (kada je god to moguće) i komunikaciju o seksualnosti, jer će time u populaciji podići nivo razumevanja o važnosti seksualnog zdravlja.

Nažalost, ovo nije svačija realnost. Mnoge žene, devojke i polno različite osobe doživljavaju nasilne seksualne aktivnosti bez pristanka. SZO i HRP podržavaju nacionalne napore širom sveta da se spreče i zaleče posledice nastale zbog svih oblika seksualnog nasilja.

Kako bi eliminisao bolesti koje utiču na seksualno zdravlje, SZO razvija nove globalne strategije za lečenje polno prenosivih bolesti, uključujući HIV – uzimajući u obzir trenutne poremećaje zdravstvenog sistema koje je izazvala pandemija.

Rešavanje izazova u seksualnom zdravlju i blagostanju

Pošto postoje mnogi nedostaci u tome da se postigne univerzalni pristup uslugama lečenja polno prenosivih bolesti i HIV-a, trenutno se prioritet daje istraživačkom planu primene nacionalnih programa protiv polno prenosivih bolesti.

Ovo će dopuniti zalaganje i vođstvo SZO u razvoju inovativnih testova za brže i preciznije dijagnostikovanje polno prenosivih bolesti. Takođe, to će doprineti preciziranju „Globalne mape puta za vakcinu protiv seksualno prenosivih bolesti“, što pomaže da se razviju nove vakcine za ove zdravstvene probleme.

Jedna posebno opasna bolest povezana sa seksualnom aktivnošću je rak grlića materice. SZO je pokrenuo globalnu strategiju kako bi se rak grlića materice brže eliminisao, a nedavno je izdao smernice za skrining i lečenje lezija pre raka grlića materice, ključnu intervenciju za prevenciju i kontrolu raka.

Centralni aspekt ljudskog bića

Dobro seksualno zdravlje je osnova za sveukupno zdravlje i dobrobit pojedinaca, parova i porodica, kao i za društveni i ekonomski razvoj zajednica i zemalja.

Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje usko su povezani i problem može nastati kada se akcenat stavi samo na reproduktivno zdravlje. Tako se zanemaruje seksualno zdravlje, koje podrazumeva više varijeteta, na koje kao društvo i civilizacija treba da usmerimo dužnu pažnju.

SZO je posvećen identifikovanju i promovisanju seksualnog zdravlja tako da svako svuda može ostvariti ljudska prava u vezi sa seksualnošću i seksualnim blagostanjem.

NEWSLETTER